KÖY ENSTİTÜLERİ’NİN KURULUŞU

Hazırlayan EĞİTİMCİ OSMAN TATAR

Köy Enstitüleri

            Cumhuriyetin kuruluşunun ilk yıllarında, ülkemizin sosyo-ekonomik ve toplumsal kalkınması gibi temel sorunlarının yanında son derece önemli bir sorun da kırsal kesimin okuma-yazma problemi idi. 1927 yılındaki nüfus sayımına göre, 13 milyon 648 bin olan nüfusun ancak yüzde 10’u okuryazardı.  Yine, aynı sayıma göre, kırsal kesimin yüzde 94’ü okuryazar değildi ve kırsal yerleşim birimlerinin yüzde 90’ında okul yoktu. Eğitimin bu durumu ülkeyi çağdaşlaştırarak ”batı seviyesine” çıkarmak isteyen ülke için son derece önemli sorunlardan biriydi (Arayıcı, 1999:171).

            Ülkenin içinde bulunduğu bu sorunlara bir çözüm yolu bulmak amacıyla yapılan önemli etkinliklerden biri, öğretim birliğini sağlamak amacı ile 1924 yılında “Tevhidi Tedrisat” yani  “Öğretim Birliği Yasası” nın kabulü oldu. Yasanın kabulü ile din öğretimi  kaldırılarak eğitim ve öğretimde ”öğretim birliği” sağlandı (Arayıcı, 1999).

   Ülkenin eğitim sorunlarını çözmek için yapılan  diğer bir önemli etkinlik   1 Kasım 1928’de yeni Türk alfabesinin kabulü oldu. Türk dilinin yapısına uymayan Arap harfleriyle yalnızca okuma yazmayı öğrenmek bile oldukça zor olduğundan, çocuklar, dört yıllık zorunlu öğretimi bile bitiremeden okulu terk ediyorlardı.

Eğitim sistemimizde yapılan bu değişikliklerle, çağdaşlaşma, laikleşme ve demokratikleşmenin ilerlemesinde önemli bir adım atılmış oluyordu. 

Ülkemizde eğitim-öğretim sorunlarının çözümüne ilişkin olarak atılmış adımlardan biri de dünya çapında tanınmış eğitimcilerin Türkiye’ye davet edilmesidir.  1924 yılında  Amerikalı eğitimci J. Dewey, 1925’te Alman eğitimci Kershensteiner’in asistanı Kuchne, 1927’de Belçikalı eğitimci Omer Buyse ve 1933 yılında Kemerrer, ülkemizde bulunarak eğitim durumumuzla ilgili araştırma yapmışlardır (Arayıcı,1999:172-173, 248; Oğuzkan,1990:12). Büyük  giderlerle ülkeye gelen eğitimciler ve oluşturulan eğitim komisyonları , Türkiye’nin sadece yüzeysel bir analizini yaptılar. Getirdikleri çözümlerin çoğu, ülkemizin ekonomik ve toplumsal yapısını göz önünde bulundurmaksızın ileri sürdükleri görüşler ve kendi eğitim sistemleri açısından biçimlendirilmiş tavsiyelerden ibaretti. Bu durum karşısında elbette yeni arayışlar ve çözümler içine girmek kaçınılmazdı. Türk aydın ve eğitimcileri, önerilen varsayımların titizlikle araştırılması ve elde edilen bilgiler ışığında kırsal kesimin eğitim ve öğretim sorununa ilişkin sağlıklı bir eğitim politikasının yaratılmasının gerekliliği üzerinde duruyorlardı. Aynı zamanda, oluşturulacak bu eğitim politikalarının, ülke gerçeklerine uyması gerekliydi (Arayıcı, 1999:186).

            Ülkemizde, eğitim ve öğretim sorununa köklü bir çözüm bulabilmek amacıyla 1930’lu yıllarda  gerçekçi ve sağlıklı bir anlayış  Türk aydın ve eğitimcileri tarafından gündeme getirildi. Yirmili yıllarda, ülkemize gelen yabancı eğitimcilerin görüşlerinden yararlanan eğitimcilerimiz, kırsal kesimin eğitimi üzerine birçok arayışa girmişlerdi. Cumhuriyetin ilk yıllarında kırsal eğitim üzerine arayışlarda yabancı eğitimciler etkin olmasına karşın, özellikle otuzlu yıllardan sonra yerli eğitimcilerin kırsal alanın eğitimine yönelik sistemlerin üretilmesine katkıları büyüktür. Bu dönemde yayımlanan birçok dergide eğitim sorunlarına yönelmiş makaleler yer almaktaydı. Türk eğitim uzmanları,  Türkiye’de özellikle kırsal alandaki okuma-yazma sorunun kısa yoldan çözülmesi  ve ekonomik gelişmeye paralel olarak üretime yönelik vb. okulların açılması için birçok görüş ve öneri ortaya atıyorlardı.

            Köy okulları için öğretmen yetiştirilmesine ilişkin görüş ve tasarıların ortaya atılışı, II. Meşrutiyet dönemine kadar uzanmaktadır. II. Meşrutiyet dönemi köye yönelişin ilginç örneklerine sahne olmuştur. Bu önerilerin çoğu düşünce düzeyinde de kalsa birkaçına değinmek gerekli. Satı  Bey, Ethem Nejat, İsmail Hakkı Baltacıoğlu gibi Osmanlı eğitimcileri, eğitimbilimsel katkı yanında, herkese eğitim, köye özgü eğitimin toplumsal yapı ile ilişkisi konusunda zengin bir tartışma ortamı yaratmışlardır. Satı Bey’in İstanbul Erkek Öğretmen Okulu (Darülmüallimin) ıslahatı, Cumhuriyet döneminde bıraktığı miras açısından da çok önemlidir (Altunya,1999:82). Bu öğretmen okulu çevresinde toplanan kadro:

 • eğitimbilimin köklenmesi,
 • öğretmen ve öğrencilerin eğitimin yönetimine katılması,
 • eğitimde insan kişiliğinin temel alınması,
 • araştırma ve deneme yoluyla eğitim ve öğretim,
 • deneme okulu geleneğinin kurulması vb. konularda son derece önemli bir birikim bırakmıştır.

Satı Bey Öğretmen Okulu deneyimi göz önüne alınarak, 1913 yılında çıkarılan “Geçici İlköğretim Yasası”(Tedrisatı İptidaiye Kanunu Muvakkatı )’na  öğretmen yetiştirme ile ilgili kurallar konulurken, 1915 yılında bir “Öğretmen Tüzüğü” (Darülmuallimin ve Darulmuallimat Nizamnamesi) çıkarılarak, her derecedeki okullara öğretmen yetiştirme konusunda değerli ilkeler konulmuştur (Altunya, 1999:83).

            Tanzimat döneminden beri açılan  tarım ve teknik okullar köylere eleman  verememişlerdir. Cumhuriyet yönetimi kurulmadan toplanan İzmir İktisat Kongresi’nde gerçek anlamda kırsal yerleşim birimlerinin eğitim ve öğretim planının ana hatları ilk kez çizilmiştir. Kongreye katılan gruplar arasında yer alan “Çiftçiler Grubu”nun kırsal kesim için o günün koşullarına göre son derece önemli ve tutarlı projeler ürettiği görülmüştür. (Altunya, 1990:84). Kırsal kesimi temsilen katılan bu “Çiftçiler Grubu”nun önerilerine ve yapmak istediklerine ilişkin P. Dumont’un analizi şöyledir: “Çiftçiler Grubu”nun önerisi üzerine kongre üyeleri, köy ilkokullarında tarımsal tekniklerin öğretimi üzerinde odaklaşmış bir programın uygulanmasını önerdiler. Her ilkokul beş dönümlük bir tarlaya, bir ahıra, bir tavuk kümesine ve bir kovana sahip olmalıydı. Ekim ve hayvan yetiştirme çalışmaları öğretmenin denetiminde ve yönetiminde yapılacaktı. Öğretmen eksiğini gidermek için, tüm üniversite, yüksek okul ve medrese mezunları hiç olmazsa bir yıl köy okulunda öğretmenlik yapmakla zorunlu kılınacaklardı. Genel olarak bu grubun kırsal eğitim için ileri sürdüğü düşünce ve perspektifler, günün koşullarına göre olumlu ve yerindeydi. Devlet bütçesine yüklenmeden, iş içinde “kendi kendine yeter“ bir öğretimin gerekliliği ekonomik açıdan büyük bir kazanımdı. Çünkü, bu plan köyün ekonomik gerçeği ile doğrudan doğruya ilişkili bir eğitim sistemi vermekte ve kırsal alandaki teoriye dayanan eğitim yerini uygulamalı çalışmaya bırakmaktaydı. Bu modelde, tarımsal işletme olarak ilkokulun görevi, sadece geleceğin çiftçilerini yetiştirmek değil, aynı zamanda köy topluluğunun tümüne her alanda örnek oluşturmaktı (Arayıcı, 1999:179).

Köye ve sorunlarına ilişkin ilk çalışma, “öğretmen” yetiştirmek amacıyla 1926 yılında Kayseri  ve Denizli’de  kurulmuş olan “Köy Öğretmen Okulu”dur. Bu okullara ilköğretimi bitirmiş çocukların alınarak, mesleki ve genel bilgileri içeren üç yıllık eğitimden sonra,  köy okullarına öğretmen olarak atanması planlanmıştı. Bu okulda öğrenciler okul doktoru tarafından verilen sağlık, sağlık koruma, aşı, ilk yardım ile ilgili temel bilgiler alacaklardı. 1933 yılına kadar süren bu okullarda “eğitim ve üretimin iç içeliği” olgusu geçerliydi (Altunya,1990:84-84; Arayıcı,1999:79-180). Ancak, ayrı köy öğretmen okuluna karşı olan zihniyet, bu okulları geliştireceğine kapattı.

Köy Eğitmenleri Deneyimi

Kırsal alandaki eğitim sorunun daha iyi anlaşılabilmesi için 1930’lu yıllara ilişkin bazı verilere göz atmakta yarar vardır: 1933-1934 öğretim yılında, 40 bin köy bulunan ülkemizde, sadece 4 bin 992 köy okulu ve 6 bin 786 ilkokul öğretmeni vardı. Sayıları 2 milyonu bulan öğrenim çağındaki köylü çocuklarından, ancak 312 bini üç yıllık köy ilkokullarında okuyabilmekteydi. Saffet Arıkan 1935 yılında Milli Eğitim Bakanlığı’na atandıktan sonra ilköğretime ve özelikle köy çocuklarının eğitim ve öğretimine önem verdi (Arayıcı, 1999:198).

İsmail Hakkı Tonguç’un da içinde bulunduğu bir heyetin  Anadolu gözlemleri şu şekilde özetlenmiştir:

 1. Büyük şehirlerde yetiştirilip köylere gönderilen öğretmenler ya dayanamayıp gidiyor ya da kalıp köyün karanlığında kayboluyor. Ağanın, imamın yoluna gidiyor.
 2. Köy okulunda sadece okuma yazma öğrenen köylü, bunu kullanmadığı için, dört beş sene içinde unutuyor.
 3. Ama, askerden dönüp tarlasını isteyen çavuşlar, kölü çocuklarına kendiliklerinden okuma yazma öğretiyor, hem de cumhuriyetin padişahsız bir yönetim olduğunu, sıtmanın sivrisinekten bulaştığını, trenin buharla çalıştığını anlatıyorlar. ( Fidaner,1999)

1936 yılında Saffet Arıkan’ın Vekilliği döneminde Köy Eğitmeni projesi uygulanmasına başlanır. Uygulamada amaç, köye hem öğretmen hem de modern üretim araçları ve tarım yöntemleri sağlayarak eğitimin mali yükünü hafifletmekti (htpp://www.meb.gov.tr). 11.6.1937/3238 TS Köy Eğitmenleri Kanunu çok sade bir tanım getiriyor:” Nüfusları öğretmen gönderilmesine elverişli olmayan köylerin öğretim ve eğitim işlerini görmek, ziraat işlerinin fenni bir şekilde yapılması için köylülere rehberlik etmek üzere köy eğitmenleri istihdam edilir.”(madde 1) (Altunya,Eğit-Der Yayınları 2, 90)  İsmail Hakkı Tonguç, klasik eğitimcilerin direnişlerine karşın, askerliğini onbaşı veya çavuş olarak yapmış okuryazar gençlerden seçtiği bir grubu “eğitmen” sanıyla köylerde ”geçici öğretmen” olarak görevlendirilmek üzere, 1936 yılında 3238 sayılı Köy Eğitmenleri Kanunu ile Eskişehir’in Çifteler Çiftliği’nde dört aylık kurs açtı. Ankara köylerinde görevlendirilen ilk 84 öğretmen başarı oldu. İsmail  Hakkı Tonguç’un yönetiminde başlanan bu projenin başarılı olması üzerine, eğitmen kursları ülkenin başka  yerlerine de  açılarak çoğaltılır ( Ovat, 2002). İzmir- Kızılçullu ve Edirne-Karaağaç’ta birer eğitmen kursu açılır. Bunları  1938 yılında Kastamonu – Gölköy, Adapazarı – Arifiye, Samsun-Akpınar, 1939’da Erzincan ve Isparta-Gönen’de açılan eğitmen kursları izler (Kum, 2002).

Kendi köylerine giden eğitmenler, topladıkları çocukları üç yıl okutup mezun ederek yenilerini alıyorlardı. Eğitmenleri “gezici başöğretmenler” iş başında da yetiştiriyorlardı.  Eğitmenler ayrıca, köyde çıkan sağlık sorunlarını kaymakamlığa iletmek ve köylüye modern tarım tekniklerini öğretmek, akşam okulları ile yetişkinlere de okuma-yazma, hesap ve yurttaşlık öğretmeyle de yükümlüydüler (Altunya,2002).

1940 yılına kadar Eskişehir-Çifteler, İzmir-Kızılçullu, Kastamonu-Gölköy ve Edirne Küçük Zabit Okulu olmak üzere 4 Köy Öğretmen Okulu açılmıştır (Kum, 2002). Bu 4 okul Köy Enstitüsü yasası çıktıktan sonra “Köy Enstitüsü” adını almıştır.

1936-1939 yılları arasında çıkarılan yasalarla kırsal kesime ilişkin yapılan eğitim uygulamaları Köy Enstitüleri için uygun ortamı hazırlamış ve Köy Enstitülerine geçişi kolaylaştırmıştır.

Tonguç, 1937 yılında hazırladığı bir raporda eğitmen deneyimini olumlu biçimde değerlendirmekte, ancak bunun kalıcı olmadığına, köylere daha yetkin eleman yetiştirmek gerektiğine ve köy çocuklarının, sadece pratik meslek erbabı olarak değil, yeteneklerinin elverdiği yere kadar ilerlemelerine olanak verecek biçimde eğitilmelerine dikkat çekmektedir.( Altunya, Eğit-Der Yayınları 2, 90)

Köy Enstitülerinin Yasal  Dayanakları

1940 yılında dünyanın büyük bir bölümü savaşa tutuşmuşken, Türkiye’de eğitim yoluyla geriliğe karşı açılacak bir savaş için “ilköğretim seferberliği”nin hazırlıkları yapılıyordu. Tonguç (1946:306-314), 1937 yılında hazırladığı bir raporda, eğitmen deneyimini olumlu biçimde değerlendirmekte, ancak bunun kalıcı olmadığına değinerek, köylere daha yetkin eleman yetiştirmek gerektiğine ve köy çocuklarının sadece  pratik meslek erbabı olarak değil, yeteneklerinin elverdiği yere  kadar ilerlemelerine olanak verecek biçimde eğitilmelerine dikkati çekmektedir (Altunya, 1990:92).

17 Nisan 1940 yılında  3803 Sayılı Köy Enstitüleri Yasası TBMM’de onaylandı. Yasada yer alan maddelerden bazıları aşağıda verilmiştir (Türkoğlu, 2000:164-165):

Md.1. Köy öğretmeni, köye yarayışlı meslek elemanı yetiştirilmek üzere tarıma elverişli toprağı bulunan yerlerde, Milli Eğitim Bakanlığınca “Köy Enstitüleri” açılır.

Md.2. Bu Enstitülerin aylıklı öğretmen ve memurlarının ücretleri Milli Eğitim Bakanlığınca ödenir.

Md.3.  Enstitülere, tam devreli köy ilkokulunu bitirmiş, sağlıklı ve yetenekli köylü çocukları seçilerek alınır. Öğretim süresi en az beş yıl olur. Öğretmen olamayacağı kanısına varılan öğrenciler başka mesleklere ayrılır, bunların öğrenim süresi Bakanlıkça saptanır.

Md.4. Öğrenciler, sağlık nedeni dışında bir nedenle kurumdan ayrılırlarsa, kaldıkları sürenin bedeli kendinden ya da kefilinden alınır.

Md.5. Bu kurumlarda öğrenimlerini bitirerek öğretmen olanlar, 20 yıl çalışmak zorundadır. Ayrılanlar devlet kurumlarına ve memurluğuna alınamazlar.

Md.6.  Köy Enstitüsü çıkışlı öğretmenler atandıkları köylerin her türlü eğitim öğretim işlerini görürler. Örnek bağ-bahçe, atölye gibi tesisler kurarak köylüye önderlik eder, bunlardan yararlanmalarına yardımcı olurlar.

Md.11. Öğretmenlere üretim için ve öğrencilerin uygulama yapacağı araçlar, tohum, çiftlik, fidan, vb. araç-gereçler okul demirbaşına geçirilerek, devletçe verilir.

Md.12. Köy öğretmeninin atandığı okula, köy sınırı içinde ve tarım işlerine yarayacak topraklardan, köy kanununa göre satın alınarak öğretmen ve ailesinin geçimine, okul öğrencilerinin uygulama derslerine yetecek kadar toprak verilir. Köyde devlet toprağı varsa bu amaçla okula devredilir.

Md.13. Köy okulu  işletmesinde, kuraklık, sel, yangın, hastalık vb. nedenlerle ortaya çıkacak zarar için işletmenin yeniden kurulması amacıyla, bakanlık bütçesinden yardım edilir.

Md. 15. Köy öğretmenlerinin işleri, gezici başöğretmenler ve ilköğretim müfettişlerince  denetlenir ve yardımcı olunur.

Md.17. Köy Enstitülerine şu kurumları bitirenler atanır:

 • Yüksek okullar ve üniversite fakülteleri
 • Gazi  Eğitim Enstitüsü
 • Öğretmen okulu
 • Ticaret lisesi ve orta ziraat okulu
 • Erkek sanat okulu, kız enstitüsü
 • Köy Enstitüleri
 • İnşaat usta okulu
 • Bunlar dışında her türlü teknik meslek okulu çıkışlılar.

Md.21. Köylerde çalışan öğretmenlerin ve ailesinin sağlık işlerine bakılması için Milli Eğitim Bakanlığınca sağlık müfettişleri atanır. Bakanlık sanatoryumundan köy öğretmenleri parasız  yararlanır.

KÖY ENSTİTÜLERİNİN İŞLEYİŞİ

Enstitü Yerlerinin Seçimi

3803 Sayılı Yasa çıktığında, birçok enstitünün yeri saptanmış ve kurulmaya başlamıştı.  Yer seçiminde Köy Enstitüsü Yasasındaki ölçülere uyulmasına özen gösteriliyor, bölgelerin nüfus yoğunluğu, coğrafyası, sosyo-ekonomik durumu, eğitim ve kalkınma yönünden gereksinimleri gözönüne alınıyordu. Kimi devlet görevlilileri, bakımsız, verimsiz yerlerin Enstitülere verilip imar görecek olmasına şaşırmış, kimi vali ve kaymakamlar yardımcı olacakları yerde ilk günlerde sorun bile yaratmışlardı. Bu durumlarda Tonguç zaman geçirmeden bölgelere giderek onları aydınlatmış, engelleri kırmış ve müdürlerinden aynı yöntemlerle işlerini hızlandırmalarını istemişti (Türkoğlu, 2000:185).

Yer seçiminde belirleyici ölçütlerden bazıları, bu kurumların kentlerin dışında, anayollara yakın bir köy kenarında ve işlenmemiş topraklarda kurulmasıydı. Enstitülerin, kentlerin sağladığı kolaylıklardan ayrı kurulmasının nedeni, köy koşullarının yarattığı sorunlara, zorluklara, kendi koşulları içinde sağlıklı çözümler üretebilmekti. Enstitüler, sadece okuma yazma  ve bilgi edinmeyle sınırlı okullar olmayacak, köy sorunlarının çözümü ile uğraşacak birer bölge kurumu olacaktı. Bu kurumların yapacağı, kentlerdeki gibi sorunlardan kaçmak değil, sorunları görmek, saptamak, iş içine girerek onları akılcı yöntemlerle çözümlemek olacaktı (Türkoğlu, 2000: 185-187).  

Enstitülerin kuruluş yerlerinin  saptanması sorunu, birçok tartışmaları da beraberinde getiren önemli bir sorundu. Köy Enstitülerinin kentin merkezinden çok, kentin ilçelerine uzak olmayan köylerde kurulması uygun görülmüş, her enstitünün üç, ya da dört ilin ortasında, oldukça merkezi bir yerde bulunması sağlanmıştır. Böylece o dönemde toplam 64 il olan bütün ülkeyi eşit bir şekilde kapsamıştır (Arayıcı, 1999:225-226).

Köy Enstitüleri, tıpkı Anadolu’nun kırsal kesimlerinin koşullarını taşıyan bir çevre içinde kurulmuşlardır. İlkin, dersliği, işbirliği, yatakhanesi, mutfağı yemekhanesi, kısaca her şeyi ile içinde yaşayanlarca kurulacak olan Köy Enstitüsünün, yaşayabileceği koşullarını kendinin yaratabileceğini göstermek  amaçlanmıştır. İkinci olarak, Köy Enstitüleri, mezun edecekleri öğrencilerini  yapay koşullar içinde  yetiştirmek yerine, çalışacakları ortamı, yetişmeleri sırasında oluşturarak, doğal koşullar altında yetiştirmeyi yeğlemişlerdir. Böylece, Köy Enstitüleri, çevreleri ile kendileri arasında yüksek  düzeyde bir uyuma ulaşmışlardır. Bu da, sistemin yaşaması için gereken koşulların en önemlilerinden biridir.(Başaran, Eğit-Der Yay.-2, 40)

Enstitü Müdürleri

Göreve atandıkları zaman yaş ortalamaları 32 civarında olan  müdürlerin çoğu, önceden herhangi bir yönetim görevinde çalışmamış, birçoğu ilköğretim müfettişliği ya da eğitmen kurslarında kısa süre yöneticilik yapmışlardır (Altunya, 2000:36). Ancak enstitü müdürlerinin, değişik ve yeni türden yöneticiler oldukları konusunda enstitülere olumlu yada olumsuz bakan herkes birleşir. Bu başarılı müdürleri oluşturan birinci etken, inisiyatifsizliği, hareketsizliği, hiyerarşik despotluğu yaratan ve yasallaştıran temellerin kaldırılmış olmasıdır. Enstitü müdürlerine yeteneklerini ve güçlerini gösterebilmeleri için her tür olanak sağlanmıştı (Kirby, 2000:219).

Ödenek

Her zaman ama daha çok başlangıçta, enstitülerin en önemli sorunlarından birisi para sorunuydu. Para sorunun nedenleri aşağıdakilerdi:

 • Türkiye’deki mali yöntemlerden doğan zorluklar
 • TBMM’deki bütçe ödeneğinin yasallaşmasıyla ilgili sorunlar
 • Verilen ödeneğin alınması ve kullanılmasıyla ilgili yöntemler

Türk maliye sistemi, uzun bir geçmişi olan ve yerleşmiş, ancak yalnızca olağan bürokratik harcamalara gereksinimi olan devlet dairelerinde oldukça iyi işleyen bir sistem olmasına rağmen, hızla yapılacak işlerle uyuşamamaktaydı. Enstitülerin para gereksinimi, mali yıl sonuna kadar giderilmesi olası bir gereksinim değil, bir anda karşılanacak, hızlı çözümler üretilecek türdendi. Bu yüzden ödenek sorunu, Köy Enstitülerinin karşılaştığı en önemli sorunlardan olmuştur (Kirby, 2000:221-222).

Öğretmen

Enstitülerin kuruluş yıllarında öğretmen sorunu arazi, araç-gereç sorunlarından daha önde gelmekteydi. Orta öğretim düzeyine göre ayarlanan Enstitülerin, daha yüksek mesleksel hazırlığı bulunan personele gereksinimi vardı.  Orta öğretim düzeyinden öğretmenlik yapma nitelikleri olan birçok ”yüksek nitelikli” öğretmenler, kentlerdeki rahat yerlerini bırakarak kırda bayırda kurulmuş Köy Enstitülerinde çalışmayı göze alacak nitelikte değillerdi (Kirby, 2000:224).

Bu zorlukların etkisiyle, Enstitülerde, öğretim düzeyini dikkate almaksızın, asıl önem uygulama öğretmenlerine (usta öğreticilere) ve zanaatkarlara verildi. Tonguç’un verdiği bilgiye göre 15 Ekim 1946 tarihinde Köy Enstitülerinde çalışan 620 öğretmenden sadece 229’u en az iki yıllık yüksekokul mezunuydu. Bunların içinde Yüksek Köy Enstitüsü çıkışlılar da bulunmaktaydı. Enstitülerde çalışan 209 öğretmen ilköğretmen okulu mezunu; 91 öğretmen sanat enstitüsü ve yapı usta okulu mezunu, 56 öğretmen kız enstitüsü mezunu; 27 öğretmen orta ziraat okulu mezunu; 8 öğretmen de diğer meslek okullarının mezunuydu (Altunya, 2000:35-36). Yüksekokul mezunu öğretmenler arasında üniversite mezunu yok denilecek kadar azdır.    Kirby (2000:224)’ye göre uygulamalı öğretim yapacak “usta öğreticiler”  Köy Enstitülerinde öyle bir konum edindiler ki, sonraları gelmeye başlayan az sayıda üniversite çıkışlı öğretmenler, enstitülerde üstün bir teorikçiler egemenliği kuramadılar.  Bu öğretmenler ancak başarıları ile beğeni kazanmak zorunda kaldılar, bunu yapınca da yapay desteklere gereksinim kalmadı.

Köy Enstitülerinde en çok öğretmen açığı Müzik ve Beden Eğitimi derslerinde olmuştur. Bu alanlarda yaşanan sorun, Enstitülerden Enstitülere aktarılan öğretmen ve usta öğreticilerle giderilmiştir. Köy  Enstitülerinden mezun müzik ve milli oyunlarda iyi yetişmiş öğretmenlerin Enstitülere atanmalarıyla , bu alanlardaki öğretmen açığı bir ölçüde karşılanmıştır (Gedikoğlu, 1990:136).

Gedikoğlu (1990:136), öğretmen gereksiniminin karşılanmasında, Enstitülerin kuruluş yerleri ve bölgesel koşulların yanı sıra II. Dünya Savaşı ‘nın da etkili olduğunu belirtmekteidr. Öğretmenlerin bir iki kez   askere alınmaları Enstitülerde önemli boşluklara neden olmuştur.   Bu  durum dikkate alınarak 1941’den sonra Köy Enstitülerinde çalışan yedek subay öğretmenlerin askerlik süreleri azaltılmış ve bir sefere indirilmiş, bunun yanı sıra müdürlerin askerlileri ertelenmiştir. Alınan diğer bir önlem de savaş yıllarda çalışmaları aksatmamak için daha çok bayan öğretmenlerin atanmaları olmuştur.  

Öğretmen ihtiyacını karşılamada yaşanan çeşitli sorunlara rağmen özellikle şunu kabul etmek gerekir ki, genelde Enstitü kökenli öğretmenler kendilerini köy halkına kabul ettirmeyi başarmışlar. Özellikle,  1945’lere doğru hiç kimse Türkiye’nin kırsal kesiminde, gerçek bir eğitim devriminin olduğundan kuşku duymuyordu (Arayıcı, 1999:223).

Öğrenci

Köy Enstitüsü Yasası’nın kabulünden  iki ay, Enstitü müdürlerinin göreve başlamalarından üç ay sonra öğrenci seçimine başlandı. Bu konuda yayımlanmış bilgiler, sonuçların üzerinde durmaya değer olduğunu gösterir. Soysal, öğrenci seçiminde baskı kullanıldığını ve birçok ailenin çocuklarını enstitülere göndermek istemediklerini ileri sürmektedir ( Akt:Kirby, 2000:227).

Enstitülerdeki sorumlu müdürler ve öğretmenler bazı yerlerde bu tür durumların olduğunu ve bunun zorunluluktan kaynaklandığını ifade etmektedirler

            Öğrencilerin seçilme emri verilmesinden bir hafta sonra ilk öğrenciler gelmeye başladı. Bu öğrenciler arasında bir zanaata girmek veya bir iş bulmak amacıyla beldelerden gelmiş çocuklar da vardı. Daha sonra Enstitülerden kaçanların, öğrenimlerini yarım bırakanların çoğunun bu öğrencilerden oluştuğu görülmektedir. Gelenlerin çoğu Enstitüleri, o zamana kadar köy çocuklarının gidemediği kent orta okulları gibi bir okul sanıyorlardı.  İlk gelenlerin çok azı beraberlerinde belgeleriyle gelmişti. Müdürler, bu çocukları oldukları gibi kabul etmek ya da geri çevirip kilometrelerce uzaktaki köylerinden belgelerini aldırmak seçenekleriyle karşı karşıya kalmışlar. Bu olayı Enstitü müdürlerinden biri şöyle anlatmaktadır:

Bunları geri göndermeye cesaret edemiyordum, tekrar gelmezler korkusuyla… Gelenlerin ve dönenlerin nispetine bakarak böyle düşünüyordum. Zaten bunlar neyi ispat edecekti? Ama mesele şu idi ki, öğrencilerin senetlerinin tamamlaması işi birkaç yıl uzadı. Bunun dışında bizi ilgilendiren şey evraktan ziyade Enstitüye uyup uymayacakları meselesiydi.

Öğrencilerin gelmesiyle beraber ortaya bir takım sorunlar çıktı. Bu sorunlardan en önemlisi verem ve sıtmaydı. Savaş dönemi koşullarında röntgen filmi sağlanmasının zorlukları nedeniyle, ilk yıllarda veremli ya da verem taşıyıcı çocuklar alınmıştı. Sıtmalı öğrencilerse o kadar çoktu ki, onları geri çevirmek, birçok Enstitünün kapatılmasıyla eş anlamlıydı.

Kirby (2000:229), Köy Enstitülerinde öğrenciler arasında ölüm olaylarının olduğunu belirtmektedir.  Bu ölümlerin nedenleri, yapı işlerinde kazalar, tıbbı yardım yokluğu ve kırsal kesimi zaman zaman saran bulaşıcı hastalıklardır. Köy Enstitülerini sorumsuzluk  ve bilgisizlikle suçlayanlarda olmuştur.Bu eleştirilerin değerlendirilmesine yarayacak istatistikler  bulunmamakla birlikte, 1946’dan sonra ölüm oranının düştüğü bilinmektedir. Kirby (2000:229)’ye göre II. Dünya Savaşı yıllarında koruyucu ve sağaltıcı ilaçların bulunabilme olanakları, başvuran öğrencilerin aile durumları, Köy Enstitülerinden çok daha az nüfuza sahip köylerdeki ölüm sıklıkları göz önünde tutulacak olursa, bir öğrencinin Köy Enstitüsüne girmesinin neredeyse en sağlam yaşam sigortası olduğu sonucuna varılabilir (1952’de Köy Enstitülerine giren  500 öğrencinin kayıtları, yalnız bu öğrencilerin akrabaları arasındaki ölüm oranının, Köy Enstitülerinin tüm tarihi boyunca öğrenciler arasındaki ölüm oranından çok daha yüksek olduğunu göstermiştir).

Eğitim Programları ve Yöntemleri

Köy Enstitüleri açıldığında elde hazır bir öğretim programı yoktu. Bu dönemde eğitim ve öğretim işleri, İlköğretim Genel Müdürlüğü (İlk Tedrisat Umum Müdürlüğü)’nün genelgeleriyle düzenlenmekteydi. Bu genelgeler arasında 1 Temmuz 1940 tarih ve 435 sayılı genelgede, öğrencilere “Enstitü birinci sınıf tahsili” verileceği belirtilerek 29 Ekim 1940 tarihine kadar Enstitülerin  birinci sınıf öğrencilerine verilecek eğitim ve yaptırılacak işler ayrıntılı bir biçimde açıklanıyordu. Geneldeki maddeler, “yapılacak işler”, “kazandırılacak beceri ve alışkanlıklar”, “kültürel etkinlikler”, ve “kazandırılacak düşünce, davranış ve tutum” başlıkları altında toplanabilir.

Genelgenin yapılacak işler bölümünde, Enstitü arazisinin ağaçlandırılması, bataklık yerlerin kurutulması, yol yapımı, işlenmemiş toprakların verimli hale getirilmesi yer alıyordu. Ayrıca, öğrencilere her fırsatta hayvanlara ve bitkilere zarar veren çeşitli hastalık ve etkenlerden korunması önlemlerinin öğretilmesi isteniyordu ( Oğuzkan, 1990:14).

Kazandırılacak beceri ve alışkanlıklar başlığı altında, bisiklet ve motosiklet kullanma, yüzme, ata binme, dağa tırmanma, sandal, yelken, motorlu  deniz araçları kullanma, mandolin, ağız armoniği, flüt gibi bir müzik aletini çalma, yerel ve ulusal oyunları oynama, radyo ve gramofondan müzik parçaları dinleme yer almaktaydı.  

Genelgede yer alan kültürel etkinlikler; köy hayatını konu edinen kitaplar başta olmak üzere öğrencilerin bilgilerini arttırıcı nitelikte yayınları içeren kütüphane oluşturulmasını, her Enstitünün bulunduğu  yerin coğrafi ve tarihi özelliklerine göre, etnografik, jeolojik ve tarımsal değer taşıyan eşya ile “yurt müzesi” kurulmasını, öğrencilerin öğretmenlerle birlikte görev aldığı eğlenti ve müsamerelerin düzenlenmesini kapsıyordu.

Enstitü öğrencilerine kazandırılacak düşünce, davranış ve tutumlara ilişkin genelge maddeleri şöyleydi:

 • Talebeye her işte tasarrufla hareket, sıhhatlerine itina, çocuklara, kadınlara, ihtiyarlara , hastalara, düşkünlere yardım etme, bulundukları yerleri çok temiz tutma itiyatları verilecektir.
 • Talebe her türlü müşküllerden yılmayacak ve onları yenebilecek evsatta yetiştirilecektir. Onların korkak mütereddit, kararsız, iradesiz olmamalarına son derece dikkat edilecektir.
 • Enstitülerde planlı, sur’atli  iş görmek  ve işi başarmak talebe ve öğretmenler için esas prensiplerden biri olacaktır.
 • Talebe ve öğretmen Teşkilatı Esasiye Kanununun 2.maddesinde yazılı Cumhuriyetçilik, Milliyetçilik, Halkçılık, Devletçilik, Laiklik ve İnkılâpçılık prensiplerini Türk Milletinin yükselmesi için ana prensipler bilerek çalışacaklar, bu prensipleri hiçbir engel tanımadan hayata tatbik edebilen insanlar olacaktır.

Köy Enstitüleri, ilk yıllarında söz konusu genelge ve daha sonra yayımlanan genelgeler doğrultusunda eğitim ve öğretim etkinliklerini yürütmeye çalışmışlardır. Bütün enstitülerde uygulanacak bir program hazırlanana kadar, her Enstitüde yapılacak eğitim ve öğretim çalışmalarını planlanması  ve yürütülmesi o Enstitünün yönetim ve öğretim kadrosuna bırakılmıştır. Bu dönem içerisinde Enstitülerden her 15 günde bir Bakanlığa bilgi vermeleri istenmiştir (Oğuzkan, 1990:16). 

Köy Enstitüleri için hazırlanan birinci  öğretim  programı 4 Mayıs1943 tarihini taşımaktadır. 10 Eylül 1947 tarihinde ikinci program hazırlanarak uygulamaya konulmuştur. Köy Enstitülerinde öğretim çalışmaları, 1953-54 ders yılından başlayarak bir başka programa  “Öğretmen Okulları ve Köy Enstitüleri Programı” adını taşıyan bir programa göre düzenlenmiş ve yürütülmüştür (Oğuzkan, 1990:16).

Köy Enstitülerinin programları akademik, teknik ve tarım okullarının programlarından tamamen farklıydı. Enstitüler yıl boyunca açıktı ve öğrenciler 45 günlük bir tatile sırayla giderlerdi. Ancak tatilde bile öğrencilerin Enstitü ile ilgili sorumlulukları vardı. Öğrencilerden tatil dönüşünde köylerinden topladıkları bitki ve hayvan türleri örneklerini, el zanaatı işlerini, halk türküleri örneklerini Enstitüye getirmeleri beklenirdi.  Bunun yanı sıra öğrencilerden, köyleri konusunda bilgi toplamaları ve Enstitüyü köylerinde temsil etmeleri de istenirdi.  (Kirby, 2000:253). 

Aşağıda Köy Enstitülerinde uygulanan öğretim programları kısaca tanıtılmaktadır:

1943 Öğretim Programı

Dönemin Eğitim Bakanı Hasan Ali Yücel’in  onayı ile yürürlüğe giren bu program hazırlanırken aşağıdaki temel ilkelerin dikkate alındığı görülmektedir (Oğuzkan, 1990:16):

 1. Öğrenim süresi beş yıl olan Enstitülerde bu sürenin 114 haftası “kültür dersleri”ne, 58 haftası “ziraat dersleri ve çalışmaları”na , 58 haftası “teknik dersler ve çalışmaları”na ayrılır.
 2. Enstitüler haftalık, aylık, mevsimlik çalışma planlarını, kendi özelliklerine, işlerinin durumuna, öğrencilerinin düzeyine ve sayısına, öğretmenlerinin özelliklerine , iş araçlarının çeşitliliğine, iş alanlarının genişliğine, hayvanlarının cins ve sayısına göre düzenler.
 3. Enstitüler, öğretim ve uygulama çalışmalarını; ”kültür”, “tarım”, ve ”teknik” alanlarla ilgili dersleri yarım gün, tam gün veya hafta esasına göre düzenlemekte serbesttirler.
 4. Bina, yol, köprü yapımı veya su arkı açılması veya bitirilmesi, yahut ekin yapılması veya hasat kaldırılması gibi önemli işler çıktığı zaman bütün çalışmalar o iş üzerinde yoğunlaştırılır. Önceden planlanan ders ve uygulama kayıplarının uygun bir zamanda telafisi yoluna gidilir.

Yukarıdan açıklanan ilkelerden de anlaşıldığı gibi, Köy Enstitülerinde programın uygulanmasında geniş esneklikler tanınmıştır. Kirby (2000:247)’nin de ifade ettiği gibi Köy Enstitülerinde 1952 yılına kadar standart bir öğretim programının uygulanmayışı her Enstitünün kendine özgü sorunlarına göre program yapabilmelerini sağlayarak, tümünün başarı gösterebilmesinin yolunu açmıştır.

Ders Alanları

1943 programında Enstitülerde okutulacak dersler üç grupta toplanmıştır: (a) Kültür dersleri, (b) Ziraat dersleri ve (c) Teknik dersler (Oğuzkan, 1990:17-18; Özsoy, 1990:61-62). Programda yer alan kültür, ziraat ve teknik dersler tabloda sunulmuştur:

  KÜLTÜR DERSLERİ  ZİRAAT DERS ve ÇALIŞMALARI  TEKNİK DERS ve ÇALIŞMALAR
TürkçeTarihCoğrafyaYurttaşlık BilgisiMatematikFizikKimyaTabiat ve Okul Sağlık BilgisiYabancı DilEl YazısıResim-İş Beden Eğitimi ve Ulusal OyunlarMüzikAskerlikEv İdaresi ve Çocuk BakımıÖğretmenlik Bilgisi: -Toplumbilim -İş Eğitimi -Çocuk ve İş Ruhbilimi -İş Eğitimi Tarihi -Öğretim Metodu ve  Tatbikat Zirai İşletmeler Ekono- misi ve Kooperatifçilik  Tarla ZiraatiBahçe ZiraatiSanayi Bitkileri Ziraati ve Zirai SanatlarZootekniKümes HayvancılığıArıcılık ve İpekböcekçi liğiBalıkçılık ve MahsulleriKöy Demirciliği (Nal bantlık, Motörcülük)Köy Dülgerliği (Marangozluk)Köy Yapıcılığı: -Tuğlacılık ve Kiremitçilik -Taşçılık -Kireççilik -Duvarcılık ve Sıvacılık -Betonculuk Kızlar için köy ev ve el sanatları: -Dikiş-biçki, nakış -Örücülük ve dokumacılık -Ziraat sanatları

Bu programda “gözlem”, “deney”, ”araştırma”, “inceleme” ve ”tartışma” gibi öğrenme yöntem ve tekniklerine geniş bir yer verilmiştir. 1943 programı bu özelliğiyle, ezberci eğitimden kurtularak, öğrencileri düşünmeye,  soruşturmaya, gerçekleri akılcı yollardan araştırmaya özendirici bir nitelik göstermektedir (Oğuzkan, 1999:22).

Enstitülerdeki “iş içinde eğitim” anlayışı hakimdi. Her Enstitüde, Enstitüden çıkacak öğretmenlerin görev yapacakları okula benzer bir uygulama okulu bulunurdu. Bu okul, bir atölye, derslikler, bir ahır ve kümes, çeşitli tarımsal çalışmalar için bahçe, bir orman, çocuklar için oyun alanı,  bir öğretmen lojmanı ve besin gereksinimleri için bir tarladan oluşmaktaydı. Öğretmen adayları, burada yaptıkları uygulamalı çalışmalar sonucunda gittikleri kırsal alanlarda zorluk çekmemekte ve kırsal yaşama daha rahat ayak uydurmaktaydılar ( Arayıcı, 1999:238)

Özellikle, son sınıfta okuyan öğretmen adayları, bu okulda öğrendikleri yöntem ve bilgileri uygulayarak mesleki staj yapmak olanağı buluyorlardı. Bu onları, Köy Enstitüleri dışından gelmiş öğretmenlerin yanında mesleklerini uygulamaya alıştırıyordu. Çünkü; büyük bir olasılıkla köylerde bu gibi öğretmenlerle çalışmak durumunda olacaklardı. Her  sabah öğrencilerden biri, hayvanların, fırının ve buna benzer uygulama okulunun sorumluluğunu üstlenirdi. Bu uygulama okuluna gelen çocuklar da Enstitü öğrencileri için birer gözlem ve inceleme kaynağı olmaktaydı. Öğrenciler, böylece giderek mesleklerinde deneyim de kazanmış oluyorlardı.

Her Enstitünün yanında bulunan köy de bir uygulama alanı işlevini görmekte, köyün okulu da Enstitü öğrencileri için bir mesleki alıştırma ve staj yeri görevi yapmaktaydı. Enstitü öğrencileri, süreç içinde köy okulunda ders vererek, Enstitüde elde ettikleri mesleki bilgileri uygulama fırsatı buluyorlardı. Ayrıca, her öğrenci ve öğretmen bir öğretim yılında 20 günlük bir süreyi geçmemek üzere, köyde yapılan çalışmalara katılmak zorundaydı ( Arayıcı, 1999:238).

1947 Öğretim Programı

Yücel’den  sonra Milli Eğitim Bakanlığına getirilen  Reşat Şemsettin Sirer zamanında uygulanılmaya başlanan 1947 programının hazırlanışında, Oğuzkan (1999)’a göre önceki programın temel amaç ve ilkelerine bağlı kalındığı söylenebilir. Ancak bu programda bir önceki programdan farklı olarak, konu ve yöntem seçiminde öğretmene tanınan ” serbestlik”  ve öğretim  çalışmalarında  “esneklik” ilkesinden uzaklaşılmıştır.  Bunun yanı sıra tarım derslerindeki konuların Enstitülerin tümünde aynen işlenmesi ilke olarak benimsenmiş, öğretmenlerin bölgesel şartlara veya kurumsal imkanlara göre konu seçme özgürlüğü oldukça kısıtlanmış, tarım öğretimi, öğrencileri kuramsal çalışmalara yöneltici bir duruma gelmiştir. Ayrıca, sanat dersleri ve atölye çalışmalarına “Köy Enstitülerinin sanat okulu olmadığı” gerekçesiyle yeni bir düzen getirilmesine çalışılmıştır. Sanat derslerinde de tarım derslerinde  olduğu gibi pratik becerilerden çok, kuramsal bilgilere önem verilmesine yol açabilecek ortam hazırlanmıştır (Oğuzkan, 1990).

1947 programı ile “iş içinde eğitim” felsefesine dayalı bir öğretim yaklaşımından mümkün olduğu kadar uzaklaşıldığı, Enstitülerde uygulama çalışmalarının sayısının azaltılarak kuramsal çalışmalara ağırlık verildiği, böylece klasik eğitim anlayışına  geçiş yapıldığı söylenebilir.

 1953 Öğretim Programı

Köy  Enstitülerinde uygulanan üçüncü program, İlköğretmen Okullarını kapsayan ortak bir programdır. Bu nedenle 1953 programı “Öğretmen Okulları ve Köy Enstitüsü Programı” olarak adlandırılmaktadır. Köy Enstitülerinde 1950-51 öğretim yılında karma eğitime son verildiği için 1953 Öğretim Programında Erkek Köy Enstitüleri ile Kız Köy Enstitüleri için iki ayrı ders dağıtım çizelgesi düzenlendiği görülmektedir (Oğuzkan,1999). Bu programla aynı zamanda İlköğretmen Okulları ile birlikte Köy Enstitülerinde yabancı dil öğretimine son verilmiştir (Oğuzkan, 1990).

1947 Programı incelendiğinde, bu programla tarım derslerindeki konuların tüm Enstitülerde aynen işlenmesi ilkesinin benimsendiğine ve öğretmenlerin ihtiyaçlarına göre (bölgesel şartlar veya kurumsal imkanlar) konu seçme özgürlüklerinin oldukça kısıtlandığına değinilmişti. Bunun uzantısı olarak 1953 Programında tarım ders ve uygulamalarına ayrılan saat sayısı büyük ölçüde azaltılmış ve 1947 Programında olduğu gibi derslere içerik ve yöntem bakımından kuramsal bir nitelik kazandırılmıştır. Daha önceki programların önemli bir bölümünü oluşturan sanat dersleri ve atölye çalışmaları bu programla kaldırılmıştır.

Oğuzkan (1990:29)’a göre,  1953 Programında Köy Enstitüleri amaç, işlev, eğitim ve öğretim ilkeleri bakımından farklı birer öğretim kurumu olarak düşünülmemekte, hatta resmen kapatıldıkları 27 Ocak 1954 tarihinden yaklaşık bir yıl önce fiilen birleştirildiklerini gösteren bir belge niteliği taşımaktadır.

Köy Enstitülerinde uygulanan eğitim ve öğretim yöntemi öğrenciyi merkeze koymuş ve öğrencinin etkin kılınmasını temel almıştı. Ekip çalışmaları ve bireysel etkinlikler, öğrenci kişiliğinin geliştirilmesi açısından vazgeçilmez koşuldu. Tonguç’un geliştirdiği ve Köy Enstitüsü sisteminde benimsenen “iş okulu” anlayışı, el becerileri ile sınırlı bir yaklaşım olmayıp öğrenciyi yaratıcı ve etin kılacak tüm etkinlikleri kapsardı.  Bu sistem kuramsal bilgiyle uygulamayı iç içe yürütüyordu (Altunya, 2002).

Enstitülerde Günlük Yaşam

Genel olarak tüm Enstitü şafak sökerken ya da saat altıda kalkardı. Yıkanma  ve giyinmeden sonra öğrencilerin ve öğretmenlerin tümü herhangi bir toplu beden hareketlerine katılırdı. Çoğu kez bu etkinlik bir halk dansı olurdu. Bazen de  oyun oynanır ve beden hareketleri yapılırdı. Buna yapı programı ile ilgili bir uğraş da katılabilirdi.  (Kirby, 2000:249).

Enstitüde her gün ilk uyananlar ekmekçi öğrenciler ve yardımcılarıydı. Başlangıç dönemlerde bu öğrenciler profesyonel bir kişinin gözetiminde çalışır ve diğer çalışmalara katılmazlardı. Daha sonra depo ve yemekhanelerde görevli yönetici öğrenciler kalkar, o gün nöbetçi olan öğretmenleri ve mutfak görevlilerini kaldırırlardı. Erzakın tartılması ve dağıtılmasında, mutfağın temizliğinde, işlerin geçişmemesinin sağlanmasında ve diğer işlerde öğrencilerin nöbetçi öğretmenlerle ortak sorumlulukları vardı (Kirby, 2000:249)..

Kahvaltıdan sonra öğrenciler, günlük çalışmalar başlamadan önce, bir saat kadar boş bırakılırlardı. Bu süre içinde yatakhane ve derslikler temizlenir, havalandırılırdı. Nöbetle yapılan işlerden biri de kümenin çamaşırla görevli öğrencisinin, çamaşırları çamaşırcılara götürmesiydi. Elektrik , hoparlör bulunan yerlerde haberler, müzik, yada Enstitünün programı yayınlanırdı (Kirby, 2000:250).

Saat 8:30’da toplanılarak yoklama ve günlük işlerin dağıtımı yapılırdı. Bu arada küme başı, öğrencilerin giysilerini gözden geçirirdi. Hasta olanlar revire, elleri, tırnakları kirli olanlar temizlenmeye yollanırdı. Olağanüstü bir durum olmadıkça , öğrenciler öğretmenleriyle birlikte, marşlar söyleyerek dersliklere, işliklere, tarlalara dağılırlardı. Bundan sonraki sabah programı üç saat sürerdi. Ancak her Enstitünün kendi sistemi vardı ve bu süreyi ihtiyaçları doğrultusunda değerlendirirdi (Kirby, 2000:250).

. Öğle yemeğinden sonra, sabahki çalışmaya benzeyen bir çalışma evresi daha olurdu. Bu arada, yönetim görevleri olanlar Enstitünün en üst düzeyde verimlilikle çalışmasını sağlayacak işlerle uğraşırlardı. Burada da her Enstitünün kendi yöntemi vardı. Bazı Enstitülerde uygulanan yöntemde, derslerin belirli bir programa göre sürmesi esastı. Öğrencilerin yapacakları yönetim işleri, derslerde bulunmayacakları zamanlara göre ayarlanmıştı. Derslerin yapıldığı zamana denk gelen görevler, tek öğrencilere verilen görevlerdi. Bu görevleri nedeniyle derste bulunamayan öğrenci, kendi arkadaşlarına yetişmek zorundaydı. Enstitülerde, spor, müzik çalışmaları, bireysel çalışmalar, yazın ve sahne etkinlikleri, öğleden sonra ile akşam yemeği arasındaki kümelerin tartışmalı okuma toplantıları arasında yapılırdı. Bu ”küme” toplantıları, alışagelmiş “ders çalışma” etkinliğinden çok farklıydı. Burada önemli bir yapıt yüksek sesle okunur, tartışılır, sorular sorulur, günün konuları üzerinde düşünce alış verişi yapılıyordu (Kirby, 2000:250).

Akşam yemeğinden sonra bir ”ders çalışma“ süresi verilir ve günlük program genel olarak 21.30 ya da 22.00’da sona ererdi. Yönetici öğrenci ve öğretmenler tüm öğrencileri yatırırlardı. Genel olarak bir öğrenci yangın vb. gibi tehlikelere karşı nöbetçi kalırdı.

Enstitünün haftalık programı Cumartesi günü saat 12.00’de sona ererdi. Bayrak töreninden sonra genel bir toplantı yapılır, nöbetçi ekip görevi yeni ekibe devreder ve tüm Enstitüde temizlik kontrolü yapılırdı.

Yüksek Köy Enstitüsü

Türkiye eğitim sisteminde son derece önemli bir yere sahip olan Yüksek Köy Enstitüsü 1942 yılında Ankara’daki Hasanoğlan Köy Enstitüsü bünyesinde kuruldu. Yüksek Köy Enstitüsünün kuruluş amaçları aşağıdakilerdi  ( Apaydın ve diğerleri, 1990; Arayıcı, 1999; Kirby, 2002);

 1. Köy Enstitüsü öğretmenleri, bölge müfettişleri, gezici başöğretmenler yetiştirmek,
 2. Köy Enstitüsü harekatının ruhuna, yöntemlerine ve ülkülerine göre yetiştirilmiş personel sağlamak ,

Yüksek Köy Enstitüsünün kurulduğu yıllarda Köy Enstitülerinde çalışabilecek öğretmen ve yönetici bulma sıkıntısı vardı. Anlayış ve yöntem farklılığı söz konusu olduğundan Enstitülerin öğretmen gereksinmelerini diğer öğretmen yetiştiren okullardan mezun olan öğretmenlerle sağlamak da olanaklı değildi. Bu nedenlerden dolayı, Enstitülerin öğretmen gereksinmelerinin Yüksek Köy Enstitüsü tarafından yetiştirilecek öğretmelerce karşılanması hedeflenmişti (Arayıcı,1999).

 • Köy incelemelerine merkez ve kaynak teşkil etmek üzere, köy okullarını  ve Köy Enstitülerini  ilgilendiren çeşitli konular üzerinde bilimsel araştırmalar yapmak.

Araştırmaların yayımlanması ve Enstitülerde yaygınlaştırılması da Yüksek Köy Enstitüsünün görevleri arasındaydı.

Yüksek Köy Enstitüsüne, Köy Enstitülerini bitirmiş, Enstitü öğretmenler kurulunun aday gösterdiği öğrencilerle, köylerde en az bir yıl öğretmenlik yaparak başarılı rapor almış olanlardan Bakanlıkça açılan sınavları kazanmış olanlar alınırdı  (Apaydın ve diğerleri, 1990:211).

Yüksek Köy Enstitüsünde öğrenimlerini sürdürecek öğrencilerin, aşağıdaki sekiz koldan birini seçme hakları vardı (Apaydın ve diğerleri 1990:211; Arayıcı, 1999:243).

 1. Güzel sanatlar (Kız ve erkek öğrenciler için)
 2. Yapıcılık kolu ( Erkek öğrenciler için)
 3. Maden işleri kolu ( Erkek öğrenciler için)
 4. Hayvan bakımı kolu (Kız ve erkek öğrenciler için)
 5. Kümes hayvancılığı kolu (Kız ve erkek öğrenciler için)
 6. Tarla ve bahçe ziraati kolu (Kız ve erkek öğrenciler için)
 7. Zirai işletme kolu (Kız ve erkek öğrenciler için)
 8. El ve ev sanatları kolu (Kız öğrenciler için)

Üç yıllık bu Yüksek Enstitü, öğrencilerine bu dallardan birinde uzmanlaşma olanağı veriyordu. Yüksek Köy Enstitüsünü bitirebilmek için öğrencilerin akademik bir araştırma yapması gerekirdi.  Tez niteliğindeki bu araştırma köy ve köy eğitimi ile ilgili konularda yapılırdı. Öğrenciler tarafından hazırlanan bu çalışmalar sonradan yayımlanır ve tüm Enstitülerin yararlanmasına sunulurdu  (Arayıcı, 1999; Dündar, 2000).

  Öğrenciler,  savaşın son yıllarında Hasanoğlan’da kendi kurdukları matbaada “Köy Enstitüleri” adıyla yılda dört defa yayımlanan dergi çıkarmaya başlamışlardı. Sekiz sayı çıkabilen bu dergi, yıllar sonra şöhrete kavuşacak  Fakir Baykurt, Talip Apaydın, Mehmet Başaran, Mahmut Makal gibi kimi kalemlerin ilk eserlerini sergiledikleri yayın organı olacaktı (Dündar, 2000).

Hasanoğlan Köy Enstitüsü adını daha çok sanat eğitimiyle duyurdu. Güzel sanatlar bölümünde öğrencilere resim, müzik, heykeltıraşlık, tiyatro eğitimi veriliyordu. Yüksek Köy Enstitüsü öğretim elemanları köy eğitimine gönül vermiş seçkin bilim, kültür ve sanat adamlarıydı.  Sanat derslerine Ankara Konservatuarının en iyi hocaları geliyordu. Batı Edebiyatı derslerini Sabahattin Eyüboğlu,  Müzik derslerini Aydın Gün,  Veysel Arseven ve Ruhi Su veriyordu. Köy  öğrencileri Fransızcayı Vedat Günyol’dan, tiyatroyu Mahir Canova ve Ulvi Uraz’dan öğreniyorlardı (Dündar, 2000:64).

Yüksek Köy Enstitüleri’ndeki eğitimin niteliğini Enstitü öğrencilerinden Başaran şöyle açıklıyor (Dündar, 2000:67):

Yapı kolunun bir salonu vardı, o salonda toplanıldı. Gelenler, Cahit Sıtkı Tarancı, Şahap Sıtkı, Melih Cevdet, Necati Cumalı, Cahit Külebi, Kemal Sadık Gökçeli (Yaşar Kemal), Can Yücel, bizim arkadaşlardan Turan Aydoğan, Talip Apaydın, ben ve izleyen bütün öğrenci topluluğu… Cahit Sıtkı Tarancı elini çenesine dayadı, önce “35 Yaş” şiirini okudu, arkasından bir tartışma açıldı. Yaşar Kemal bu şiiri karamsar bulduğunu, içinde ölüm havası estiğini, bu şiiri sadece içindeki halk ritimlerinden dolayı sevdiğini söyledi. Böylece tartışmaya girilmiş oldu. Bu ustalardan böyle tartışmalar izleyerek yetiştik biz…

Köy Enstitülerinin Kapanışı

II. Dünya Savaşı’nın sona ermesiyle birçok ülkede olduğu gibi Türkiye’nin de siyasal yaşamında köklü değişiklikler başladı.  Türkiye çok partili dönem geçti. Yabancı sermaye ile işbirliğine, ABD ile ikili ilişkilere girildi. 1946 seçimlerinde Hasan Ali Yücel kadro dışı kalırken, Tonguç ve ekibi de görevden uzaklaştırıldı. Bu gelişmelerin doğal sonucu, zaten adları çoktan “solcu yuvası”na çıkarılan Köy Enstitülerini yıpratmaktı. Bu yıpratma hareketi öncelikle yeni Bakanlık kadrosu tarafından başlatıldı (Altunya, 1990:95).

Arayıcı  (1999:261)’ya göre, 1946 yılından sonra Enstitülerde varolan iş içinde eğitim anlayışı sistemli bir şekilde değiştirildi ve amacından saptırıldı. 1947 yılından sonra, Enstitülerdeki değişiklikler birbirini izlemeye devam etti. Enstitü öğretmenleri, ellerinde bulunan tüm araç ve gereçleri geri vermeye zorlandılar. Okullara tohumluk, bitki ve diğer tarımsal maddelerin verilmesi askıya alındı. Öğretmenin kişisel kullanımına ayrılan toprak elinden alındı.  Bunun sonucunda öğretmenler,  uygulama çalışmalarında kullanacakları araç-gerekten yoksun duruma düşürüldüler. Enstitü öğretmenleri,  köylerine yerleşmiş üretici öğretmenler iken, yeni değişiklikler sonucunda tümüyle devlet tarafından ödenen bir ücrete mahkum oldular. Kirby’nin ifadesiyle, Köy Enstitüleri, yöneticilerin buyruklarını yerine getirmekten öteye gidemeyen ”örnek bahçıvanlar” durumuna indirgendirler ( Arayıcı, 1999:261). Böylece ezbere dayanan bir eğitim anlayışı, bürün öğretim kurumlarında sistemli bir şekilde yaygınlaşmaya başlamış oluyordu.

Enstitülerin kapatılma gerekçelerinde biride köylüye maddi ve manevi olarak çok yüklenildiğinin düşünülmesi ve köylülerden sürekli okul inşaatlarında çalışmaktan dolayı şikayetlerin gelmesidir.büyük şehirlerde okuyan çocukların okullarının her şeyini devletin yaptığı ama köylere gelindiğinde köylüden çok fazla destek ve yardım beklenildiği görüşleri hakim olmaya başlamıştı. Ayrıca köy enstitüleri uygulamalı olduğundan devlete maliyeti de zaten yüksek olmaktaydı.köylü köyüne gelen öğretmene toprak vermek zorundaydı ve bunu sağlamak için kendi arlarında sorunlar yaşıyor ve topraklarından vermek istemiyorlardı. Ayrıca yurdun her bir tarafında çok fazla öğretmen ihtiyacı varken genel kültürle yoğrulmuş bir öğretmen okulunun ülkenin şartlarına göre çok lükse kaçtığı düşünülmekteydi.( Köy Enstitüleri İle İlgili Yasala, cilt 2,s:225,2000)

Bu gelişmelere paralel olarak ,  Köy Enstitülerine karşı olumsuz tutuma sahip olan yeni Eğitim Bakanı Reşat Şemsettin Sirer öncülüğünde, Enstitülerin temel ilkeleri birer birer ortadan kaldırıldı, “benzer başka  okullar olduğu gerekçesiyle” 1947 yılında Yüksek Köy Enstitüsü kapatıldı. 1947 Programı ile bir önceki 1943 Köy Enstitüsü Öğretim Programı  değiştirilerek, üretim ve iş ilkesi zedelendi, öğrenci Enstitü yönetiminden dışlandı, Enstitülerdeki serbest okuma saatleri kaldırıldı ve birçok kitap yasaklanarak Enstitülerden toplatıldı. Bütün bu oluşumların ardında teknik danışman olarak 1935’den başlayarak Tonguç’a karşı olumsuz tutum sergileyen Dr. Halil Fikret Kanad bulunuyordu.   Klasik pedagoji öğretimini Köy Enstitülerine geri dönmesinde Kanad’ın büyük payı oldu (Altunya, 1990:95).

Enstitülerin kapatılma sürecini, 14 Mayıs 1950 seçimlerinde Demokrat Parti’nin işbaşına gelmesi daha da hızlandırdı. Yeni Bakan Tevfik İleri ilk iş olarak Enstitüleri, Kız ve Erkek Köy Enstitüleri  olarak ayırdı, Kızılçullu, Beşikdüzü Köy Enstitülerini kapattı. 1951 yılında Bayan Wofford başta olmak üzere birçok ABD’li  uzman çağrılarak Enstitüleri yıkmaya zemin oluşturacak raporlar hazırlatıldı (Altunya, 1990:95).

1947 Programıyla başlayan ve 1951 yılında ivme kazanan köklü program değişikliği süreci, Enstitüleri klasik öğretmen okullarına dönüştürdü . 1954 yılında Demokrat Parti Hükümeti tarafından Köy Enstitülerine son darbe indirildi. 1954/6234 Sayılı Yasayla Köy Enstitüleri ile öğretmen okulları birleştirildi, Köy Enstitülerinin adı İlköğretmen Okulu oldu. Böylece, köye yönelik eğitim ve öğretim kurumlarının varlığına son verilmiş oldu. Enstitülerin yerlerinde açılan İlköğretmen Okulları da 1974 yılında öğretmen liselerine dönüştürülerek, ilkokul öğretmeni yetiştirme işlevi, yeni açılan iki yıllık Eğitim Enstitülerine aktarıldı (Altunya, 1990;  Arayıcı, 1999; Şahhüseyinoğlu, 1994).

Yurt Dışında Köy Enstitüleri

Ülkemizde, kendi eğitimcilerimizin yarattığı Enstitülerin değerini anlamayarak – ya da anlayarak –yok etmeye çalışılırken, yabancı eğitimciler, Köy Enstitülerini araştırma konusu yapmış, kurulduğu yıllardan başlayarak Enstitülerin çağdaş eğitime dünya ölçüsünde yenilikler getirdiğini açıklamışlar. Aşağıda yabancı eğitimcilerin Köy Enstitülerine ilişkin görüşlerinde bazılar yer almaktadır:

Ünlü Amerikalı eğitimci Dewey, Köy Enstitüleri için, “hayalimdeki okullar Türkiye’de kurulmuştur” söylemektedir. Yine başka bir Amerikalı eğitimci, Dickerman, Köy Enstitülerinin eşsiz bir buluş olduğunu, Türk eğitim sisteminin bu yolda geliştirilmesi gerektiğini ifade etmektedir (Arayıcı, 1999,248).

İsviçre’de A. G. Verlag-Bern yayınevinin “Lexion der Pedagogik” (Pedagoji Ansiklopedisi) adlı yapıtında, “Tonguç, İsmail Hakkı” olarak yer alan 300 kelimelik tanıtımda, Tonguç’un meslek hayatına, çalıştığı kurumlara değinilerek Türk eğitimine getirdiği katkı, ülkenin gerçeklerine uygun olarak kurduğu Enstitülerden alınan sonuçlar ve Enstitünün özgün yanları anlatılmaktadır (Türkoğlu, 2000,602).

Köy Enstitüleri ve Tonguç üzerine araştırma yapan yabancı eğitimcilerden biri de, Amerikalı eğitimci Kirby’dir. Yazar, “Türkiye’de Köy Enstitüleri” adlı yapıtını Columbia Üniversitesi’nde doktora tezi olarak hazırlamıştı. Amerikalı eğitimci, Köy Enstitülerinin Batılı eğitimcilerin fikir ve sistemlerinin bir kopyası olmadığını, bu kurumların Türkiye’nin eğitim arayışlarıyla, politik çıkar gözetilmeden, II. Mahmut’tan bu yana yapılan araştırmaların sonucunda varılan çıkar yolu olduğunu belirtmektedir.  Yazar, aynı zamanda, bu uygulamanın, yalnızca eğitim davasını çözümlemekle kalmayarak Türk toplumu üzerinde hiçbir eğitim kurumunun yapamadığı kadar etkin olduğunu vurgulamaktadır (Türkoğlu, 2000,603).

Hamburg Üniversitesi’nden Hausmann “Yüzyılımızın Eğitimine Türkiye’nin Katkısı” adlı yazısında Köy Enstitülerini şöyle değerlendirmektedir  (Türkoğlu, 2000:603):  “Avrupa örneklerine göre yön saptama çabalarını sürdürürken, kendi koşullarına uygun özgün yolu bulmuşlardır. Köyün eğitim yoluyla değiştirilmesi düşüncesinin bütünleştirici öğesi olarak tümü Türk kökenlidir. Bu niteliği ile yüzyılımızın eğitimine Türkiye’nin bir katkısıdır.”

Günümüzde, İran, Hindistan, Pakistan, Flippinler, Nikaragua, Tanzanya gibi bazı Asya, Latın Amerikası ve Afrika ülkelerinde,  Türkiye’deki Köy Enstitüleri uygulamasından esinlenerek çalışmalar yapılmaktadır (Arayıcı, 1999; Türkoğlu, 2000).

Köy Enstitülerinin Türk Eğitim Sistemine Katkısı

Köy Enstitülerinin en önemli özelliklerinden biri de,  günümüz Türkiye’sinin bir türlü kurtulamadığı ezberci, öğretmen merkezli eğitim sistemine değil, “öğrenci merkezli, yaparak-yaşayarak öğrenme” nin hakim olduğu eğitim-öğretim ortamına sahip olmalarıdır. 

Klopf ve diğerleri etkili okulu, “öğrencilerin bilişsel, duyuşsal, psikomotor, sosyal ve estetik gelişimlerinin en uygun sağlandığı optimum bir öğrenme çevresinin yaratıldığı okul” olarak tanımlamaktadırlar (Balcı, 2001:10). “İş içinde eğitim” yaklaşımını benimseyen Köy Enstitülerinde, öğrenciler bilişsel becerilerini uygulamalar aracılığıyla geliştirmekte, bisiklet ve motosiklet, motorlu deniz araçları kullanmakta, mandolin, flüt gibi müzik aletleri çalmakta, ulusal oyunları oynamaktadırlar. Bunun yanı sıra, öğrenciler okul kütüphaneleri oluşturarak bu kütüphaneleri etkin bir şekilde kullanmakta, öğretmenlerle birlikte görev aldıkları eğlenceler düzenlemektedirler. Bir başka değişle Enstitülerde öğrencilerin çok yönlü gelişimleri için oldukça çeşitli seçenekler sunulmaktadır. Bu nedenle Köy Enstitülerini “etkili okullar” olarak değerlendirebiliriz. 

KAYNAKÇA

Altunya, Niyazi, “Köy Enstitülerinin Tarihçesi”, Kuruluşunun 50. Yılında 

Köy Enstitüleri, Eğit-Der Yayınlar 2, 1990, s. 80-96.

Altunya, Niyazi, Köy Enstitüsü Sisteminin Düşünsel Temelleri, 2. baskı,

       Ankara, 2000.

Altunya, Niyazi, “Köy Enstitüleri” ,Bilim ve Aklın Aydınlığında EğitimDergisi, 23 Ekim 2002, <http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/sayi26/ altunya.html>

Apaydın, Talip ve diğerleri, “Yüksek Köy Enstitüsü”, Kuruluşunun 50. Yılında    Köy Enstitüleri, Eğit-Der Yayınları-2, 1990, s. 210-215.

Arayıcı, Ali, Kemalist Dönem Türkiye’sinde Eğitim Politikaları ve Köy Enstitüleri, İstanbul, Ceylan Yayınları, 1999.

Balcı, Ali, Etkili Okul ve Okul Geliştirme, 2. baskı, Ankara, Pegem Yayınları, 2001.

Başaran, İbrahim, Sistem Olarak Köy Enstitüleri,Kuruluşunun 50.Yılında Köy Enstitüleri, Eğit- Der Yayınları,1990,s.38-49

Dündar, Can, Köy Enstitüleri, Ankara, İmge Kitabevi Yayınları, 2000.

  “Kuruluşunun 50. Yılında Köy Enstitüleri” Eğit-Der Yayınları 2,  1. Baskı, Nisan  1990

Fidaner,Onur, “Atatürk’ün Türk Eğitimine Getirdikleri ve Köy Enstitüleri” 25 Kasım 1999 www.fidaner.com.tr

Gedikoğlu, Şevket, “Köy Enstitülerinde Öğretmen”, Kuruluşunun 50. Yılında Köy Enstitüleri, Eğit- Der Yayınları -2, 1990, s. 130-138.

Kirby, Fay, Türkiye’de Köy Enstitüleri, 2. baskı, Ankara, Güldiken Yayınları, 2000.

Kum, Bayram, “Köy Enstitüleri ve Kepirtepe Köy Enstitüsü”, 23 Ekim 2002,http://www.tarihvakfi.org.tr/toplumsaltarih/genctarih/2000/ katilanlar/bayramkum.asp>

Köy Enstitüleri ile ilgili Yasalar” (cilt 2),Köy Enstitüleri ve Çağdaş Eğitim Vakfı,Şubat 2000

Oğuzkan, A. Ferhan, “Köy Enstitüleri Öğretim Programları”, Kuruluşunun 50. Yılında Köy Enstitüleri, Eğit-Der Yayınları-2, 1990, s. 12-37.

Ovat, Fuat, “Köy Enstitüleri”,Bilim ve Aklın Aydınlığında Eğitim Dergisi,  23 Ekim 2002, <http://yayim.meb.gov.tr/yayimlar/sayi26/ ovat.html>

Özsoy, Yahya, “Köy Enstitülerinin Programı”, Kuruluşunun 50. Yılında Köy Enstitüleri, Eğit-Der Yayınları-2, 1990, s. 50-70.

Şahhüseyinoğlu, H. Nedim, Köylünün Güneşi, Ankara, Prospero Yayınları,1994.

Türkoğlu, Pakize, Tonguç ve Enstitüleri, 2. baskı, İstanbul, Kültür Yayınları, 2000.

KÖYÜMÜZÜNDE İLKÖĞRETMENİ MÜMTAZ İNSAN İSMAİL GÜNEŞ’DE BU OKULLARDAN BİRİ OLAN PAZARÖREN KÖY ENSTİTÜSÜNÜN İLK MEZUNLARINDANDIR.KENDİSİNİ RAHMETLE VE ŞÜKRANLA ANIYORUZ.RUHU ŞAD OLSUN.

HAZIRLAYAN

OSMAN(CAFER)TATAR

SÜMER LİSESİ COĞRAFYA ÖĞRETMENİ

KAYSERİ

Bir yanıt yazın

Başa Dön