Düşün Haber

T.C Atatürk Milliyetçiliğine Bağlı Laik, Demokratik Bir Hukuk Devletidir

Kategori : Arşiv, Genel, Siyaset - Etiketler :, - Tarih :26 Şubat 2013 - Okunma :12.547 kez okundu

 

 

 

 

 

 

 

 

Kemal Baytaş

24 Şubat 2013 – Sözcü Gazetesi

T.C Atatürk milliyetçiliğine bağlı laik, demokratik bir hukuk devletidir

T.C. Anayasası madde 2

Bu mad­de, Ana­ya­sa­’nın de­ğiş­ti­ril­me­si tek­lif bi­le edi­le­me­yen ilk üç mad­de­si­nin ikin­ci­si­dir.
Baş­ba­kan “A­ta­türk mil­li­yet­çi­li­ği­ni yok ede­ce­ği­z” der­ken Ana­ya­sa­’nın de­ğiş­ti­ri­le­mez mad­de­sin­de­ki “A­ta­türk mil­li­yet­çi­li­ğiy­le bir­lik­te la­ik Cum­hu­ri­ye­ti de­” ayak­la­rı­nın al­tın­da pas­pas ya­pı­yor, hal­ka da ay­nı şe­yi ya­pın şek­lin­de me­saj­la­rı ve­ri­yor.
Bu ya­sa­la­ra gö­re mü­eb­bet­lik bir suç­tur.
Ya­kın ta­ri­hi­mi­ze bak­sın­lar.
Uy­du­ruk bil­gi ve bel­ge­ler­le 4 yıl­dız­lı ge­ne­ral­le­rin tü­mü­nü ön­le­rin­de sus­ta dur­du­ran ze­hir ha­fi­ye sav­cı­lar, Baş­ba­ka­n’­ın bu ya­sa-ma­sa ta­nı­maz ha­li kar­şı­sın­da toz olup bu­har­la­şı­yor­lar.
Türk yur­du ve mil­le­ti­ni böl­me­ye or­tam ha­zır­la­mak için:
* Ata­türk dev­rim­le­ri ve mil­li şuu­ru yok et­mek,
* Or­du­yu çö­kert­mek ge­re­ki­yor­du.
Bu­nu geç­ti­ği­miz 10 yıl için­de bü­yük öl­çü­de ba­şa­rı­yor, Türk hal­kı­nın kim­ya­sı­nı, bo­zu­yor­lar.
Şim­di de “ırk, renk, dil ve din far­kı gö­zet­mek­si­zi­n” ulu­su yü­celt­me il­ke­si olan Ata­türk mil­li­yet­çi­li­ği­ni yok et­mek için düğ­me­ye ba­sı­yor. “Türk yok Tür­ki­ye­li­lik va­r” zı­pır­lı­ğıy­la Ana­do­lu­’dan ön­ce­ki tüm Türk dün­ya­sı­nı da ta­rih­ten sil­mek is­ti­yor­lar.
Tüm bu akıl tu­tul­ma­sı re­za­let­ler ya­şa­nır­ken men­fur çı­kar­la­rın tut­sa­ğı Türk med­ya­sı, bi­lim adam­la­rı, ay­dın­la­rın gı­kı çık­mı­yor.
Bu ah­val ve şe­ra­it için­de “De­mok­ra­si­yi araç ola­rak kul­la­na­ca­ğı­z”, “A­ta­türk mil­li­yet­çi­li­ği­ni ayak­lar al­tı­na ala­ca­ğı­z” di­ye­cek, ya da te­rö­rist ba­şı­nı mu­ha­tap alıp, baş­kan­lık sis­te­miy­le ül­ke­yi “ha­raç me­za­t” pa­zar­lı­ğı ya­pa­cak ka­dar zı­va­na­dan çı­kı­yor­lar.

* * *

Hal­kın yu­mu­şak kar­nı din sö­mü­rü­süy­le kö­şe­yi dön­mek bun­la­rı şı­mar­tı­yor. Akıl­la­rı­nı, id­rak­la­rı­nı kör­le­ti­yor. Her şe­ye hu­dut­suz sa­hip ol­ma, do­yum­suz­luk hır­sı bün­ye­le­ri­ni ha­bis bir ur gi­bi ke­mi­ri­yor.
Ne ya­par­sak ya­pa­lım halk yu­tu­yor di­ye ge­mi azı­ya alı­yor­lar.
Bir ke­sim bi­lim ada­mı, ay­dın­lar “ken­di­le­ri­ne sağ­la­nan re­zil avan­ta­lar uğ­ru­na­” onur­la­rı­nı sa­tı­yor, ül­ke­le­ri­ni fe­da edi­yor­lar.
Bu “u­lu­sal ta­la­n’­a” ka­tıl­mış olan­la­rın “Tür­kün ak­lı son­ra­dan ba­şı­na ge­li­r” ata­sö­zü­nü as­la unut­ma­ma­la­rı ge­re­ki­yor.
Bı­ça­ğın ke­mi­ğe da­yan­dı­ğı ve hal­kın “bi­ze ka­şık­la ve­rip do­zer kep­çe­siy­le gö­tü­rü­yor­su­nuz, ver­di­ği­niz sa­da­ka er­zak pa­ket­le­ri­ni ba­şı­nı­za ça­lı­n” di­ye kük­re­di­ği gün Ata­türk Tür­ki­ye­’si ye­ni­den do­ğa­cak­tır.
Tür­k’­ün ak­lı­nın ba­şı­na gel­di­ği gün da­na­nın kuy­ru­ğu ko­pa­cak.
Da­na­nın kuy­ru­ğu kop­tu­ğu, Ab­ba­s’­ın yol­cu ol­du­ğu gün ola­cak­lar bir bir gö­zü­mü­zün önü­ne ge­li­yor.
* Uy­du­laş­tı­rıl­mış Türk ba­sı­nı, yap­tık­la­rı me­la­net­le­rin he­sa­bı­nı ver­mek­ten kur­tul­mak için “Türk Ulu­su la­ik Cum­hu­ri­yet düş­man­la­rın­dan kur­tul­du­” di­ye man­şet­ler ata­cak.
* Bir rek­tör­lük, va­li­lik, müs­te­şar­lık uğ­ru­na eş­le­ri­ne tür­ban tak­tı­ran­lar, ik­ti­dar de­ği­şik­li­ği­nin ikin­ci gü­nü eş­le­ri­ne, kız­la­rı­na mi­ni etek giy­di­re­cek.
* Ca­mi av­lu­sun­da bal­lı iha­le­ler bağ­la­yan iha­le sim­sa­rı hol­ding­ci­ler bu kez lüks res­to­ran­la­rın iç­ki sof­ra­la­rın­da iha­le ayar­la­yıp yi­ne ma­lı gö­tü­re­cek.
* Tay­yip Er­do­ğa­n’­ı Pey­gam­ber mer­te­be­si­ne ulaş­tı­ran AK­P’­li mil­let­ve­kil­le­ri; ola­sı bir Yü­ce Di­van yar­gı­la­ma­sın­da mah­ke­me baş­ka­nı­na “Re­is bey biz her şe­yi giz­li par­ti top­lan­tı­la­rın­da Tay­yip Be­y’­e söy­le­dik, ge­rek­li uya­rı­lar­da bu­lun­duk ama din­le­te­me-­di­k” di­ye ifa­de ve­re­cek­ler­dir.
* Ül­ke­yi yan­daş­la­ra “yağ­ma Ha­sa­n’­ın bö­re­ği­” yap­tı­ran ka­mu gö­rev­li­le­ri ye­şil alan, be­le­di­ye ar­sa­la­rı­nı ima­ra dö­nüş­tü­rüp on­lar­ca mil­yar do­la­rı hor­tum­la­tan be­le­di­ye baş­kan­la­rı “biz bun­la­rı Baş­ba­ka­nın şi­fa­hi emir­le­riy­le yap­tı­k” di­ye­cek­ler.
An­cak Tay­yip Bey, ya­zı­lı emir yok ya­lan söy­lü­yor­lar de­di­ğin­de, olan bu eb­leh ka­mu gö­rev­li­le­ri­ne ola­cak­tır.
Baş­ta Sa­mi Sel­çuk, tüm hu­kuk oto­ri­te­le­ri “bir dü­şün­ce­nin ey­lem ve şid­de­te dö­nüş­me­dik­çe suç teş­kil et­me­ye­ce­ği­ni­”, an­cak Si­liv­ri sav­cı ve yar­gıç­la­rı­nın bu te­mel ya­sa­yı kat­let­tik­le­ri­ni be­yan edi­yor­lar. Bu uya­rı­la­ra kar­şın akıl al­maz bir tu­tum­la TSK’­nın ko­lu ka­na­dı kı­rı­lı­yor. Türk düş­man­la­rı­nın ek­me­ği­ne yağ sü­rü­lü­yor.
Bu muh­te­rem­le­rin amaç­la­rı­nın ne ol­du­ğu­nu kim­se bi­le­mi­yor.
Ola­sı bir yar­gı­lan­ma­da ör­ne­ğin:
“E­fen­dim ön­ce­le­ri biz ne yap­tık­sa da­va­nın baş­sav­cı­sı Baş­ba­ka­n’ın ör­tü­lü ta­li­mat­la­rıy­la yap­tık.”
Ama ar­dın­dan kan­ca­sı­na düş­tü­ğü­müz ce­ma­at
“yar­gı ege­men­li­ği­ni eli­ne alın­ca­” (İran Or­du­su­’nun kö­kü­nü ka­zı­yan)
“Hu­mey­ni yön­te­mi­ni uy­gu­la­ma­mız ge­rek­ti­ği­ni fer­man bu­yur­du­la­r” di­ye­cek­ler­dir.
An­cak ka­bak yi­ne de “bu kut­sal mes­le­ğin yü­ce­lik ve onu­ru­nu ta­şı­ya­ma­yan­la­rı­n” ba­şın­da pat­la­ya­cak­tır.
Bun­la­rın hep­si Fet­hul­lah ho­ca­nın eli­ni öpe­rek bir yer­le­re gel­di­ler. “Fet­hul­lah AK­P’­yi, AK­P’­de Fet­hul­la­h’­ı” kul­la­na­rak Ata­türk dev­rim­le­ri, de­mok­ra­tik, sos­yal hu­kuk dev­le­ti­nin ca­nı­na oku­du­lar.
An­cak Ken­di do­ğur­duk­la­rı ej­der şim­di ken­di­le­ri­ni yok et­me­ye kal­kı­yor.
AKP bu­nu hak edi­yor ama olan Tür­ki­ye­’ye olu­yor.
Ne var ki vic­dan­sız­lık­la­rı­nı cüz­dan­la­rı­nın tut­sa­ğı yap­mış tüm bu bed­hah­la­ra rağ­men biz yi­ne Ata­türk ve va­tan sev­gi­si­ni ta­şı­yan in­san­la­rın bu ül­ke­de ço­ğun­luk­ta ol­duk­la­rı­na ina­nı­yo­ruz.
Tüm ül­ke se­ver­ler er geç va­ta­na sa­hip çı­ka­cak, ül­ke­mi­zi bu Ata­türk-Türk­lük ve la­ik Cum­hu­ri­yet düş­man­la­rı­nın ta­sal­lu­tun­dan kur­ta­ra­cak­tır.

Yorum Yaz
Ad Soyad :
E-mail :
Yorum :

Son Eklenen Video

dusunhaber-m.halil.arik.konusma video
Facebook Twitter Rss

Güncel Haberler