Düşün Haber

ANONİM VE LİMİTED ŞİRKETLERDE TASFİYE

Kategori : Arşiv, Ekonomi - Etiketler : - Tarih :11 Nisan 2012 - Okunma :3.770 kez okundu

Münfesih olan veya sayılan ya da sona ermiş bulunmasına rağmen tasfiye edilmemiş Anonim ve Limited şirketlerin tasfiyesi

MADDE 31-

(1) Sermayelerini, süresi içinde, 6762 sayılı Kanunun 272 nci maddesine göre belirlenen asgarî tutara yükseltmedikleri için kanunen münfesih sayılanlar ile herhangi bir nedenle sona ermiş olmalarına rağmen tasfiyeleri yapılmamış veya durmuş bulunan ya da faaliyet göstermedikleri herhangi bir şekilde belirlenen anonim ve limited şirketler, aşağıdaki hükümlere tâbidir. Söz konusu şirketlerin nasıl belirlenebileceklerine ilişkin usûl ve esaslar Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca yayımlanacak bir tebliğ ile düzenlenir.
(2) Birinci fıkra kapsamındaki anonim ve limited şirketlerin, herhangi bir kişi, kurum veya kuruluş tarafından, kayıtlı oldukları ticaret sicili müdürlüğüne, varsa kanıtlarıyla birlikte bildirilmeleri ya da ilgili ticaret sicili müdürlüğünce birinci fıkradaki hâllerden herhangi birinin varlığının belirlenmesi tarihinden itibaren en geç onbeş gün içinde, anılan sicil müdürlüğü tarafından aşağıdaki işlemlere resen başlanır.
(3) İkinci fıkrada belirtilen bildirimi alan veya kendi tespitleri üzerine resen harekete geçen ilgili ticaret sicili müdürlüğü, söz konusu anonim veya limited şirketin, ticaret sicilinde kayıtlı adresine bir ihtar yollar. İhtarda, anonim ve limited şirketten hâlen faaliyette olup olmadığını, tasfiye hâlindeyse içinde bulunduğu aşamayı, ortaklarının, yönetim kurulu üyelerinin, denetçilerinin, limited şirketlerde müdürlerinin ve imzaya yetkili kişilerin kimliklerini, adreslerini, vergi kimlik numaralarını, yapmış oldukları en son genel kurula ait belgelerle birlikte, bir ay içinde ilgili sicil müdürlüğüne bildirmesi istenir. Ayrıca, yapılacak ihtarda, muhatap anonim ve limited şirketin bildirimde bulunmadığı veya yollanan ihtar tebliğ edilemediği takdirde, bu madde hükümlerine göre tasfiyeye tâbi tutulacağı ve bunun kesin olduğu açıkça yazılır.
(4) Ticaret sicili müdürlüğünce yapılacak ihtar aynı zamanda Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde de ilân edilir. İlân, ihtarın ulaşmadığı durumlarda, ilân tarihinden itibaren otuzuncu günün akşamı itibarıyla, usulünce yapılmış tebligat yerine geçer ve bildirici nitelik taşır. Ayrıca anılan ilân, bildirici nitelik taşıyacak biçimde, ilgili ticaret ve sanayi odası veya ticaret, sanayi ya da deniz ticaret odasının, varsa, internet sitesinde ve Sanayi ve Ticaret Bakanlığının internet sitesinde de aynen yayımlanır. İhtarın içeriği ve tebliğ usulü, birinci fıkrada öngörülen tebliğle belirlenir.
(5) İlân edilen anonim ve limited şirketler, ticaret sicili müdürlüğünün ihtarına, süresi içinde cevap vermez, cevap tatmin edici bulunmaz veya anonim ya da limited şirketlerin ortağı, yöneticisi, denetçisi veya herhangi bir ilgilisi tarafından şirketin, faaliyette bulunduğu ve adresi, kanıtlarıyla birlikte bildirilmez veya faaliyette olmadığı birinci fıkraya göre belirlenirse, söz konusu şirket bu madde hükümlerine göre tasfiye edilir.
(6) Faaliyette bulunduğu kanıtlanan anonim ve limited şirketler onbirinci fıkraya göre tasfiye edilir.
(7) Bu madde kapsamına giren anonim ve limited şirketler için ilgili oda tarafından tasfiye memuru atanır. Tasfiye memuru, imza yetkisiyle birlikte, ilgili ticaret sicili müdürlüğünce tescil ve ilân olunur. Tasfiye memurlarının atanmasına ilişkin usul ve esaslar birinci fıkrada belirtilen tebliğle belirlenir.
(8) Bu madde gereğince tasfiye edilecek anonim ve limited şirketlerin unvanları, ilgili oda tarafından atanmış bulunan tasfiye memurlarının adı, soyadı ve adresleriyle birlikte, ilgili ticaret sicili müdürlüğü tarafından, Türkiye Ticaret Sicili Gazetesi ile ilgili odanın varsa internet sitesinde veya tirajı ellibinin üzerinde olan bir gazetenin Türkiye baskısında ilân edilir. Bu ilânlarda, ilân tarihinden itibaren iki ay içinde, ilânda unvanı bulunan anonim şirketlerin yönetim kurullarının, kurulun bir veya birkaç üyesinin, denetçilerinin veya denetçilerden bir veya bir kaçının, limited şirketlerde müdürün veya müdürlerin, anonim ve limited şirketlerin mevcut malvarlığını gösterir bir listeyi, varsa belgeleri ile birlikte, ilgili tasfiye memuruna noter aracılığı ile bildirmeleri ihtar edilir.
(9) Sekizinci fıkradaki ihtarın gereğinin yerine getirilmesi hâlinde tasfiye, atanmış tasfiye memurunca en geç üç ayda sonuçlandırılır. Tasfiyesi sona eren şirket, tasfiye memurunun istemi üzerine ticaret sicilinden silinir ve Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edilir. Gerekli hâllerde bu süreyi aşmamak üzere, Sanayi ve Ticaret Bakanlığınca sadece bir defaya mahsus olmak üzere uygun ek süre verilebilir. Sürenin başlangıcı, tasfiye memurunun sekizinci fıkrada belirtilen listeyi tebellüğ tarihinde başlar.
(10) İhtara cevap verilmemesi hâlinde söz konusu anonim ve limited şirketler, tasfiye memurunun istemi üzerine, ticaret sicilinden silinir ve bu husus ayrıca Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde ilân edilir. Ticaret sicilinden silinme ile birlikte söz konusu şirketin mevcut malvarlığı Hazineye intikal eder.
(11) Faaliyette bulunan anonim ve limited şirketler ile sona ermiş olmalarına rağmen tasfiyeleri yapılmayan veya durmuş bulunan anonim ve limited şirketlere, ilgili oda tarafından tasfiye memuru atanır. Tasfiye memuru imza yetkisiyle birlikte, ilgili ticaret sicili müdürlüğünce tescil ve ilân olunur. Tasfiye memurunun ticaret siciline tescil ve ilân edilmesiyle birlikte anonim ve limited şirketlerin malvarlığı üzerinde tasarruf etme yetkisi tasfiye memuruna veya memurlarına geçer. Tasfiye memurlarının tescil ve ilânı tarihinden önceki altı ay içinde anonim ve limited şirketlerin duran malvarlığına dahil unsurlarından birinin ve stokların devri hükümsüzdür. Bu fıkrada anılan şirketler, tasfiye memurlarınca 6762 sayılı Türk Ticaret Kanunu hükümlerine göre tasfiye edilir. Tasfiye memurunun ücreti ve diğer masraflar ilgili şirket tarafından karşılanır.
(12) Bu Kanun hükümleri uyarınca ticaret sicil müdürlüğünce yapılacak, resen tescil ve kayıt silme işlemlerinin tümü her türlü vergi, resim ve harçtan muaftır. İlgili şirketin vergi veya diğer bir kamusal nitelikteki borçları ile sosyal sigortalar prim borcunun bulunması resen silinmeye engel oluşturmaz. Türkiye Ticaret Sicili Gazetesinde yayımlanacak olan ilânlardan ücret alınmaz.
(13) Bu madde hükümleri uyarınca yapılacak tasfiye işlemlerinde, ilgili anonim ve limited şirketlerin esas sözleşmesinin tasfiye ve ilâna ilişkin hükümleri uygulanmaz.
(14) Bu madde hükümleri gereğince tasfiyesi tamamlanıp ticaret sicilinden silinen anonim ve limited şirketlerin sonradan belirlenen varlıkları kendiliğinden Hazineye intikal eder.
(15) Tasfiye memurları, 19/3/1969 tarihli ve 1136 sayılı Avukatlık Kanununa göre ruhsat almış avukatlar ile 1/6/1989 tarihli ve 3568 sayılı Serbest Muhasebecilik, Serbest Muhasebeci Malî Müşavirlik ve Yeminli Malî Müşavirlik Kanununa göre yetki almış kişiler arasından seçilir. Tasfiye memurunun ücreti, anonim ve limited şirketlerin yeterince varlığı yoksa ilgili oda tarafından sağlanır. Tasfiye memurlarına, onaltı yaşından büyükler için uygulanan, aylık asgarî ücretin net tutarında aylık ücret ödenir.
(16) Günlük gazetelerde yapılacak ilânların bedelleri ile gerekli giderler ilgili oda tarafından karşılanır.
(17) Tasfiye memurlarının sorumlulukları konusunda, Türk Ticaret Kanunu hükümleri uygulanır.